CASA DE CULTURA „PREOT ION IONESCU”, TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ – anunț angajare

CASA DE CULTURA ‘’ PREOT ION IONESCU ‘’ cu sediul în Calea Bucuresti nr.111, oras Topoloveni, jud. Arges, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

DENUMIREA POSTULUI: Referent I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
NIVELUL STUDIILOR ; medii
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiții generale de participare la concurs:
În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
“Art. 15
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).”

Condiții specifice de participare la concurs:

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la Art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.
j) certificat de sănătate format A5 care să ateste starea de sănătate corespunzatoare (să fie sănătos clinic, psihic și psihologic);
k) alte cerinte ale angajatorului

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatati;
Copiile de pe actele prevazute la lit. b) – e), se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea “conform cu originalul” de catre secretarul comisei;
Certificatul de cazier judiciar poate fi inlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, In cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de sustinere a probei scrise.
Înscrierea la concurs se va face cu menționarea postului și a structurii pentru care candidează.
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în:
– Selecția dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă;
– Proba interviu.
Proba scrisă testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului și constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste grilă.
Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidații declarați admiși la etapa/proba anterioară. Ocuparea posturilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de candidații admiși, la finalul concursului.

Concursul se va organiza și desfășura la sediul Casei de Cultura „ PREOT ION IONESCU” conform calendarului următor:

09.02.2024 – 22.02. 2024
09:00 – 13:00 Perioada de depunere dosare de concurs
23.02.2024 Selecția dosarelor
23.02.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate selecție dosare
26.02.2024 ora:14:00 Termen depunere contestații selecție dosare
28.02.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate contestații selecție dosare
06.03.2024 ora:09:00 Proba scrisă (sinteză/grilă)
06.03.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate proba scrisă
06.03.2024 ora:14:00 Termen depunere contestații proba scrisă
07.03.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate contestații proba scrisă
11.03.2024 ora:09:00 Proba practică/interviu
12.03.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate proba practică
13.03.2024 ora:14:00 Termen depunere contestații proba practică
14.03.2024 ora:14:00 Termen afișare rezultate contestații proba practică
15.03.2024 ora:14:00 Afișare rezultate finale concurs

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT I

TEMATICA:

1. Finanțarea asezamintelor culturale;
2. Obiectul de activitate al casei de cultura
3. Bugetul de venituri si cheltuieli al casei de cultura
4. Atributiile directorului casei de cultura
5. Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual; Loialitatea fata de autoritati si institutii publice a personalului contractual; Activitatea publica a personalului contractual; Cadrul relatiilor in exercitarea functiei – personal contractual
6. Administratia publica locala. Functionarea consiliului local; Dizolvarea consiliului local; Primarul si viceprimarul

BIBLIOGRAFIE:

OUG 118 / 2006 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale ;
ORDINUL 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a Asezamintelor culturale – anexa 2
LEGEA 477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
LEGEA 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata;

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.

Toate comunicările se vor face pe site-ul institutiei www.casaculturatopoloveni.ro
Dosarul de concurs se va depune la sediul Casei de Cultura Preot Ion Ionescu Topoloveni , în perioada și intervalul orar menționate în anunț.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Casei de Cultura Preot Ion Ionescu Topoloveni , telefon 0740.594.764

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Iluminat Public de nivel european la Mioveni

Iluminat Public de nivel european la Mioveni Peste 1.300 de corpuri de iluminat existente în Mioveni vor fi înlocuite cu unele noi, cu un consum redus de energie electrică, echipate cu modul de telegestiune, sistem ce permite ca fiecare lampă să poată fi monitorizată separat și care poate gestiona în parametri optimi rețeaua de iluminat […]

Citește mai mult...

Sens unic de circulație instituit în cartierul Prundu

Sens unic de circulație instituit în cartierul Prundu În data de 21.02.2024, Primăria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a instituit sens unic de circulație pe aleea carosabilă dintre blocurile B8 și B9, care continuă între blocurile B7 și B9 din cartierul Prundu, cu circulație dinspre strada Horia Cloșca și Crișan. Mai exact, sensul unic […]

Citește mai mult...

Noi investiții la Muzeul Județean Argeș

La Muzeul Județean, Consiliul Județean Argeș va implementa alte două proiecte pentru reamenajarea curții interioare și pentru punerea în valoare a ruinelor Schitului Buliga, aflate în spatele clădirii, a anunțat Marius Nicolaescu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș. Însoțit de Sorin Ivașcu, directorul executiv al Direcţiei Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanţare Internaţională și de Cornel Popescu, managerul […]

Citește mai mult...
TRAFIC